Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Νέες αναρτήσεις

Νέες αναρτήσεις στη σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ "Το Δογματικόν Θεοτοκίον"παρ. και μέλος, "Δεύτε αγαλλιασώμεθα" σύντομο μέλος, "Σταυρόν υπέμεινας Σωτήρ" σύντομο μέλος, "Απόστολοι ιδόντες" σύντομο μέλος.