Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Νέες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις στην σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ.ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ. Το Δογματικόν Θεοτοκίον, Την ανάστασιν σου Χριστέ Σωτήρ, Πύλας συντρίψας χαλκάς, Ρεύσεως ημάς, Σταυρωθείς ως ηβουλήθης, Ο ποιητής και Λυτρωτής, Θεός Κύριος, Απολυτίκιον, Θεοτοκίον, Καθίσματα Μετά την Α' Στιχολογία και Καθίσματα Μετά την Β' Στιχολογία